Ölçme ve Değerlendirme

"Ölçme ve Değerlendirme nitelikleri ölçer, nicelikleri artırır.”

Uygulanan bir eğitim programının başarılı/yeterli olup olmadığının, başarılı/yeterli ise ne derece ve hangi öğrenciler için başarılı/yeterli olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Eğitim süreci devam ederken yetersizliğin  ve eksik öğrenmiş öğrencilerin erken tanınması , hangi konu ve kazanımlarda öğrenme eksikleri olduğunun anlaşılması, eksiklerin telafisi için tedbir alınmasını kolaylaştırır. Yeterlilik derecesinin bilinmesi ve yetersizlik durumlarının belirlenmesi ileride yapılacak eğitim çalışmalarının daha gerçekçi bir biçimde planlanmasına kaynak teşkil eder. Bu da ancak öğrencilerde meydana gelen bilişsel, duyuşsal , psikomotor öğrenme durumlarının ölçülüp değerlendirilmesiyle mümkündür. Amaç başarısızlığı değil başarıyı ölçmek, öğrenme süreçlerini yakından takip ederek geliştirmek ve bu yolla öğrencilerin başarısını artırmaktır.

Bir eğitim sisteminde başarılı olan ve olmayan tarafların, ayrıca başarısızlığın kaynağının tespit edilmesi telafisi güç durumlara düşmeyi engelleyerek tedbirli olunmasını sağlamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile hedef davranışların gerçekleşme oranları tespit edilebildiği gibi hangi konuların ne oranda öğrenildiği, kazanımlara ne oranda ulaşılabildiği de belirlenmektedir. Unutmamak gerekir ki ölçemediğiniz hiçbir şeyi geliştiremezsiniz.

Ölçme geniş anlamıyla bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu bir takım sayı ve sembollerle ifade etmektir. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya ulaşılmasıdır.

Eğitsel anlamıyla ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan eğitim çalışmaları verilerinin toplanmasını ve analiz edilerek yorumlanmasını içeren çok adımlı sistematik bir süreçtir.

Gerekleri yerine getirilerek yapılan ölçme ve değerlendirme, eğitimde kaliteyi artıran, öğretmenler ve okul yönetimi için karar vermeyi kolaylaştıran, öğrencileri öğrenme konusunda farkındalık yaratarak motive eden, velileri öğrencilerinin gelişim ve yeterlilikleri hakkında bilgilendiren bir araçlar ve süreç bütünüdür.

 

Saint-Joseph Lisesi Ölçme ve Değerlendirme birimi hedefleri

 • Öğretme-öğrenme sürecini daha bilimsel bir yapıya kavuşturabilmek.
 • Kurumun, öğrencimizin güçlü ve gelişime açık alanlarını belirleyebilmek.
 • Öğrencilerin potansiyel başarılarını ortaya çıkararak başarı sevilerini yükseltebilmek.
 • Öğrenme sürecinin verimliliği hakkında yorum yapabilmek.
 • Süreç ve sonuç odaklı eğitim çıktılarını analiz ederek nesnel olarak yorumlayabilmek.
 • Düzey ve öğrenci bağlamında  hedef ve kazanımlara ne oranda ulaşıldığını ölçebilmek.
 • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını arşivleyerek veri bankası oluşturmak.
 • Ölçme ve değerlendirme hususunda kurumsal raporlar hazırlamak.
 • Ölçme ve değerlendirme alanındaki akademik gelişmeleri takip etmek.
 • Ölçme ve değerlendirme alanında kurum içi eğitim portalı geliştirmek.
 • Ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili ar-ge çalışmaları yapmak.
 •  

   

   

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİNİN AMAÇLARI

  Ölçme ve değerlendirme birimi olarak amacımız; öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerimizle işbirliği halinde hareket ederek geçerli, güvenilir, nesnel ölçme araç  ve teknikleri ile (Geleneksel ve Tamamlayıcı/Alternatif) sınıf düzeyleri ve öğrenci bazında, ilgili derslerin hedef konu ve kazanımlarına ne derece ulaşılabildiğinin tespit edilerek, tam öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak adına  öğretmen, öğrenci velisi ve öğrencilere geri dönütler vermektir.

   

   

  SAINT-JOSEPH LİSESİ'NDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

  Okulumuzda süreç odaklı ve sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme çalışmaları uygulanmaktadır.

  Süreç odaklı değerlendirmelerde;

 • Performans Görevleri
 • Proje Hazırlama (Alıştırma, Hazırlık, Geliştirici, Yaratıcı projeler bireysel ya da grup görevi olarak uygulanmaktadır.)
 • Kavram Haritaları
 • Portfolyo (Öğrenci ürün dosyası)
 • Grup/Akran Değerlendirme
 • Öz Değerlendirme
 • vb. tamamlayıcı/alternatif ölçme araçları/teknikleri  kullanılmaktadır.

  Sonuç odaklı değerlendirmelerde;

 • Klasik/Yazılı sınavlar.
 • Sözlü sınavlar.
 • Uygulamalı sınavlar.
 • Çoktan Seçmeli testler.
 • vb. ölçme araçları/teknikleri kullanılmaktadır.