Hazırlık Sınıfları Yeterlilik Sınav Konuları (2017-2018)

Dil ve Kültür

Türkçenin Evreni
Dil ve Edebiyat ilişkisi
Edebiyat ve Güzel Sanatlar
Sözcükte Anlam İlişkileri

Cümle ve Paragraf Yorumu
Şiirde Biçim ve İçerik İncelemesi
Atasözleri ve Deyimler
Yazı Türleri
İsim-Fiil-Fiilimsi-Çatı
Sözcük Yapısı
Yazım Kuralları ve Noktalama
Ses Bilgisi
Cümle Ögeleri

Türkçe Yeterlilik Sınavı hakkında...


Öğrencilerimizin ana dilde okuduğunu anlama, yorum yapabilme; anladığını yazılı dilin sınırları içerisinde doğru, kurallı ifade edebilme yetilerini ölçümlemeyi hedefleyen Türkçe sınavı; toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilmekte, aşağıda belirtilen üç temel bölüm ve bunlara bağlı alt başlıklardan oluşmaktadır.

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular :


I. Okuma, Anlama, Metin ve Şiir Yorumlama (40 Puan)
Metni yorumlama
Metinde konu ve ana düşünceyi doğru saptayabilme.
Metin örgüsünü oluşturan yan düşünceleri saptayabilme.
Metinden çıkarılabilecek ve çıkarılmayacak yargıları bulabilme.
Şiirin anlam ve biçim incelemesi
Şiirde konu
Şiirde tema
Şiirde tür
Şiirde uyak, redif, uyak şeması ve örgüsü
Tümce düzeyinde anlam

II. Türkçe Dilbilgisi Konuları (30 Puan)


Sözcükte Anlam İlişkileri:
Temel, yan, mecaz, terim, deyim, somut, soyut, nicel, nitel, genel, özel anlam, eşseslilik, eşanlamlılık, dolaylama, ad aktarması.
Ses Bilgisi
Büyük ve küçük ünlü uyumu, ünsüz değişimi/yumuşaması, ünsüz benzeşmesi/sertleşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması, n / m çatışması (gerileyici ünsüz benzeşmesi ), kaynaştırma, ulama 
Sözcük Yapısı
Basit, türemiş, birleşik sözcükler
Ek Bilgisi
Yapım ve çekim ekleri
Sözcük Türleri
Ad, adıl, ön ad, belirteç, ilgeç, bağlaç, ünlem, eylem, eylemsi
Tümcenin Ögeleri
Özne, nesne, tümleç, yüklem
Eylemde Çatı
Öznesine göre (etken, edilgen, dönüşlü, işteş), nesnesine göre (geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan)
Yazım Kuralları ve Noktalama

III. Yazılı Anlatım (30 Puan) 


Soru kökünde istenilen ögeler göz önünde bulundurularak uygun biçimde kurgulanmış, yazılı anlatım kurallarına uygun, bütünlüklü metinler değerlendirme kapsamında olacaktır.